Социолошка ревија

item thumbnail

Редакциски одбор

Editorial committee

Членови на редакцискиот одбор:
Главен уредник
Ило Трајковски
Филозофски факултет

Членови на меѓународниот одбор
проф. д-р Антоанела Петковска
УКИМ, Скопје;
проф. д-р Милева Ѓуровска
УКИМ, Скопје;
проф. д-р Мариан Њезгода
Јагиелонски Универзитет, Краков;
проф. д-р Јохан Бахер
Универзитет Јохан Кеплер, Линц;
проф. д-р Мариа Серафимова
Југозападен Универзитет, Благоевград;
д-р Мина Петровиќ
Белградски универзитет, Белград;
проф. д-р Бранка Галиќ
Загрепски универзитет, Загреб.

Издавачки совет
Борис Стипцаров
КА групација, Скопје, Македонија
Софче Марковиќ
НУБ, Скопје, Македонија
Кирил Шарламанов
Балкански универзитет

Секретар
м-р Марија Димитровска

Members of the Editorial committee:
Editor in Chief
Ilo Trajkovski
Faculty of Philosophy, UKIM, Skopje

Members of the International Editorial Board
Prof. d-r Antoanela Petkovska
UKIM – Skopje,
Prof. d-r Mileva Gjurovska
UKIM – Skopje,
Prof. d-r Marian Niezgoda
Jagiellonian University, Kraków,
Prof. d-r Johann Bacher
Johannes Kepler University, Linz,
Prof. d-r Maria Serafimova
South-West University, Blagoevgrad,
Prof. d-r Mina Petrović
Belgrade University, Belgrade,
Prof. d-r Branka Galić
University of Zagreb, Zagreb

Publishing council,
Boris Stipcarov,
KA group, Skopje;
Sofce Marković,
NUB, Skopje,
Kiril Sharlamanov
International Balkan University,

Secretary
Marija Dimitrovska, MA