Социолошка ревија / The Sociological Review 2019.1

item thumbnail
Front matter
Содржина – Contents
Note of the Editor in Chief, Ilo Trajkovski 7
Белешка на главниот и одговорен уредник, Ило Трајковски 93
СТАТИИ / ARTICLES

Marija Tasheva

Марија Ташева

The early Аmerican sociology in the context of the sociology-politics relation polemic

Раната американска социологија во контекст на полемиката за односот социологија-политика

9

95

Kire Sharlamanov, Jana Petreska

Кире Шарламанов, Јана Петреска

The conceptualization of lifestyle in sociological theoryКонцептуализацијата на животниот стил во социолошката теорија

25


113

Bashkim Bashkimi


Башким Башкими

The influence of religiosity on the integration/desintegration processes and the religious tolerance in Ohrid-Struga region


Влијанието на религиозноста врз интегративните/ дезинтегративните процеси и верската толеранција кај населението во охридско-струшкиот регион

9


95

XII SKOPJE - KRAKOW SOCIOLOGICAL SEMINAR

Zoran Matevski


Зоран Матевски

40 years of scientific friendship: Welcoming adress of the Head of the Department of Sociology


40 години научно пријателство: Обраќање на раководителот на Институтот за социологија

57


149

Ilo Trajkovski

Ило Трајковски

Political exclusivity and political exclusion in the Republic of Macedonia


Политичката исклучивост и општествената исклученост во Република Македонија

59

151

Zoran Matevski

Зоран Матевски

Religious exclusivism in modern Macedonian society


Религиската исклученост во современото македонско општество

65

157

ПРИКАЗИ / BOOK REVIEWS

Kire Sharlamanov

Кире Шарламанов

Ilo Trajkovski, Political sociology 2


„Политичка социологија 2“, од Ило Трајковски

83

175