Социолошка ревија / The Sociological Review 2017.1

item thumbnail
Front matter
Содржина – Contents
СТАТИИ / ARTICLES

Марија Ташева, Константин Миноски

Marija Tasheva, Konstantin Minoski

Егзодусот на Mакедонците од Егејска Македонија- процес на индивидиуална и колективна траума

The exodus of the Macedonians from Aegean Macedonia- a process of individual and collective trauma

7–26

Роланд Феферкорн

Roland Pfefferkorn

Париз, јануари 2015: терористичките напади и реакциите

Paris, January 2015: the terrorist attacks and the reactions

27–38

Ило Трајковски

Ilo Trajkovski

Трауматизирачките политики на транзициската правда на Република Македонија

The traumatizing politics of transitional justice policies: the Macedonian case of lustration

39–50

Милева Ѓуровска, Јелена Перовска

Mileva Gjurovska, Jelena Perovska

Од флексибилна организација до стрес на работно место


From flexibile organization to stress on the workplace

51–64

Марија Димитровска


Marija Dimitrovska

Културните трауми на периферијата: теоретско испитување на теоријата на општествената траума и политиката на Македонија

Cultural trauma as a subject of social reproduction

65–72

Роберт Босилковски


Robert Bosilkovski

Пренасочување на легитимитетот кај општествените кризи: конфигурациска анализа наспроти културолошката значајност на неодамнешната меѓународна криза

The shift of legitimacy in social crises: Max Weber’s historical analysis versus the concept of universal history

73–92

Македонка Радуловиќ

Makedonka Radulovikj

Семејството во транзицискиот процес на Република Македонија

The family in the transition process in the Republic of Macedonia

93