Социолошка ревија / The Sociological Review 2016.2

item thumbnail
Front matter
Содржина – Contents
СТАТИИ / ARTICLES

Зоран Матевски

Zoran Matevski

Религијата во постконфликтното македонско општество

Religion in the post conflict Macedonian society

7–18

Татјана Стојаноска Иванова, Иван Анастасовски, Ана Фриџханд, Лена Дамовска

Tatjana Stojanoska Ivanova, Ivan Anastasovski, Ana Frichand, Lena Damovska

Добро однесување во спортската култура- предуслов за борба против спортското насилство

Good manners in sport and sports culture- prerequisite for combating sports violence

19–26

Цане Т. Мојаноски


Cane T. Mojanoski

Перцепцијата на граѓаните за нивото на корупција во Република Македонија според резултатите од истражувањето добиени од 2013 до 2015 година

The citizen’s perception of the level of corruption in the Republic of Macedonia according to the research results obtained from 2013 to 2015

27–48

Орхидеја Шурбановска, Ана Фрицханд, Билјана Блажевска-Стоилковска

Orhideja Shurbanovska, Ana Frichand, Biljana Blazhevska- Stoilkovska

Односите родител- дете во семејствата денес
Parent- child relationships in the family today

49–62

Абдилнасер Синани, Ибиш Кадриу

Abdilnaser Sinani, Ibish Kadriu

Модерното општество и општественото исклучување на постарите лица во Р.Македонија

Modern society and social exclusion of elderly people in the R. of Macedonia

63–72

Сузана Симоновска, Весна Димитриевска

Suzana Simonovska, Vesna Dimitrievska

Сексуално насилство во бракот и интимните врски: синтетички поглед кон Македонија


Sexual violence in marriage and intimate relationships: synthetic view about Macedonia

73–84

Сузана Котовчевска


Suzana Kotovchevska

Историска генеза на почетоците на христијанството- рано христијанство во Македонија, со посебен осврт на шестиот век

Historical genesis of the beginnings of the Christianity- Early Christianity in Macedonia, with a special review of the 6th century

85–100

Ива Петрунова

Iva Petrunova

Влијание на општествената траума врз градот и архитектурата

Impact of the social trauma of the city and its architecture

101–115