Социолошка ревија / The Sociological Review 2016.1

item thumbnail
Front matter
Содржина – Contents
СТАТИИ / ARTICLES

Луцјан Миш, Марјан Ниезгода

Lucjan Mish, Marian Niezgoda

Полскиот образовен систем соочен со предизвиците на новото општество. Траума, иден шок или општествен проблем?

Polish educational system facing challenges of new society. Trauma, future shock or social problem?

7–28

Антоанела Петковска

Antoanela Petkovska

Човештвото и соочувањето со стварноста

Mankind: facing the reality

29–36

Весна Димитриевска, Сузана Симоновска

Vesna Dimitrievska, Suzana Simonovska

Последиците од сиромаштијата во Република Македонија (Прикажано со квалитативно истражување)

The consequences of the condition of poverty in the Republic of Macedonia (Demonstrated by qualitative research)

37–52

Душка Матевска


Dushka Matevska

Улогата на политичките партии и верските лидери во поттикнување на верски фундаментализам на Балканот со посебен фокус на Република Македонија

The role of political parties and religious leaders in inciting religious fundamentalism in the Balkans with special reference to Republic of Macedonia

53–66

Софче Марковиќ, Наташа Бундовска, Валентина Дојчиновска- Илиоска

Sofche Markovikj, Natasha Bundovska, Valentisna Dojchinovska-Ilioska

Научни и професионални статии според типологија од референттана книга COMARC/B

Scientific and professional articles by the typology from the reference book COMARC/B

67–76

Башким Башкими


Bashkim Bashkimi

Влијанието на религиозноста врз ориентацијата кон вредности меѓу средношколците во Струга

The impact of religiosity on the value orientation of high school youth in Struga

77–90

Александар Манасиевски

Aleksandar Manasievski

Влијанието на верскиот фундаментализам врз верската толеранција во Република Македонија

The impact of religious fundamentalism on religious tolerance in the Republic of Macedonia

91