Социолошка ревија / The Sociological Review 2015.2

item thumbnail
Front matter
Содржина – Contents
СТАТИИ / ARTICLES

Урош Шуваковиќ


Urosh Shuvakovikj

Етничката дистанца кај српските студенти како последица на воениот распрад на Југославија

The ethnic distance of Serbian students as a consequence of the military breakup of Yugoslavia

9–20

Франсоа Ксавиер Бодуен

Francois Xavier Bauduin

Употребата на поимот траума во зацврстувањето на религиските верувања и доминација. Примерот на Раелијанското движење и Академијата на среќата

Using the notion of trauma to enhance religious belief and domination. The example of the Raelian movement and the Happiness Acadmy

21–32

Марија Серафимова

Marija Serafimova

Помеѓу верба, индиферентност и неверување

Between belief, indifference and disbelief

33–42

Бисерка Кошарац

Biserka Kosharac

Семејството во Република Српска- поствоени и транзициски промени

The family in the Republic of Srpska- post-war and transitional changes

43–56

Митко Котовчевски, Благица Котовчевска

Mitko Kotovchevski, Blagica Kotovchevska

Револуциите од иднината- иднината на револуциите


The revolutions in the future- the future of the revolutions

57–70

Ирена Авировиќ

Irena Avirovikj

Бугарски пасоши: Егзистенцијална нужност или криза на идентитетот?

Bulgarian passports: existential necessity or identity crisis?

71–80

Филип Трајковски


Filip Trajkovski

Замислувајќи го срцето на темнината: третманот на општествената траума во посколонијалната книжевна теорија

Imagining heart of darkness: the treatment of social trauma in postcolonial literary theory

81–94

Александар Павлески


Aleksandar Pavleski

Постконфликтното градење на мирот низ призмата на справувањето со општествената траума

Post-conflict peacebuilding trought the prism of dealing with social trauma

95–104

Драган Стефановски

Dragan Stefanovski

Глобална нееднаквост, индивидуална траума- девијација

Global inequality, individual trauma- deviation

105–118

Љупчо Цветковски

Ljupcho Cvetkovski

Глобалната компјутерска мрежа и општествената траума

Global computer network and social trauma

119