Социолошка ревија / The Sociological Review 2012.2

item thumbnail
Front matter
Содржина – Contents
СТАТИИ / ARTICLES

Михајло Поповски, Антоанела Петковска, Константин Миноски, Александар Јовановски

Mihajlo Popovski, Antoanela Petkovska, Konstantin Minoski, Aleksandar Jovanovski

Одделни белези на религиските верувања и практики на граѓаните на Република Македонија
Certain characteristics of the religious beliefs and practices of the citizens of the Republic of Macedonia

7–26

Аница Драговиќ

Anica Dragoviкј

Влијанието на статусот на жената врз фертилитетот: случај Република Македонија

The impact of women’s status on fertility: case of the Republic of Macedonia

27–52

Марија Дракуловска Чукалевска

Marija Drakulovska Chukalevska

Глобалните процеси: Закана за националните јазици Македонскиот контекст


Global processes: threat for the national languages The Macedonian context

53–64

Татјана Стојаноска Иванова

Tatjana Stojanoska Ivanova

Агресивното однесување на младите за време на спортските манифестации


Aggressive behavior of young people during sport events

65–76

Фросина Т. Ременски

Frosina T. Remenski

Предизвиците на полициското работење во мултиетнички општества

The challenges of policing in multiethnic societies

77–96

Кире Шарламанов

Kire Sharlamanov

Социолошко разбирање на комуникацијата

The sociological understanding of the communication

97