Социолошка ревија / The Sociological Review 2011.2

item thumbnail
Front matter
Содржина – Contents
СТАТИИ / ARTICLES

Марија Дракуловска Чукалевска

Marija Drakulovska Cukalevska

Присуството на процесите на глобализацијата во одделни сфери од социјалниот живот на Република Македонија

The presence of the globalization processes in separate spheres of the social life in the Republic of Macedonia

7–24

Душка Матевска


Dushka Matevska

Социолошките аспеки на есхатолошките теми во македонското фрескосликарство од 15 до 20 век

Sociological aspects of eschatological issues in Macedonian fresco painting in the period from 15th to 20th century

25–42

Вит Хуберт

Wit Hubert

Мозокот, ИКТ и социјалните промени

Brain, ICT and social changes

43–54

Христина Игнатовска


Hristina Ignatovska

Анализа на ставовите на челниците на Македонската Православна Црква во однос на религиските вредности во РМ и ЕУ

Analysis of the Macedonian Orthodox Church heads attitudes regarding religious values in RM and EU

55–76

Фросина Ташевска- Ременски

Frosina Tashevska-Remenski

Теориска концептуализација на социологија на полицијата


Theoretical conceptualisation of the police sociology

77–88

ИНФОРМАТОР / INFORMATION

Меѓународна научна конференција: Социологијата и предизвиците на глобалната ера

International science conference Sociology and the challenges of the global era

89