Социолошка ревија / The Sociological Review 2007.1-2

item thumbnail
Front matter
Содржина – Contents
Кон новиот број на Социолошка ревија 7–10

In memoriam
Проф.д-р Јован Корубин-прв главен и одговорен уредник на Социолошка ревија

11–14

Милева Ѓуровска

Културата и економијата

15–40

Марија Ташева

Религијата и класата

41–52

Слободан Цвејиќ

Меритократијата: проблемот на селекцијата во општествената подвижност

53–64

Билјана Блажевска-Стоилковска

Годфредсоновата теорија на ограничување, компромис и себекреирање: приближување на психолошкиот и социолошкиот приод во изборот и во развојот на кариерата

65–74

Елисавета Сарџоска, Билјана Блажевска- Стоилковска

Социјално-психолошките аспекти на условите на работа во организациите

75–82

Лилјана Силјановска

Анализа на медиумската практика во формирањето на европските вредности во Македонија

83–98

Зоран Аврамовиќ

Имплементација на Болонскиот процес и квалитетот во образованието

99–108

Тања Милошевска

Нетрадиционално глобално безбедносни закани

109–118

Петре Т. Георгиевски

Анри Мандрас – социологот истражувач на општествената промена

119–136

Ило Трајковски

Од активностите на Здружението на социолози на Република Македонија

137–140

Милева Ѓуровска

Меѓународен семинар: Проширената Европа и нејзините предизвици, со акцент врз Западниот Балкан, Охрид 22-23 март 2006 година

141