Социолошка ревија / The Sociological Review 2002.4

item thumbnail
Front matter
Содржина – Contents
СОЦИОЛОГИЈАТА ПРЕД МЕТОДОЛОШКИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ

Марија Ташева

Македонските истражувања на Јозеф Обрембски

5–14

Петре Т. Георгиевски

Веберовиот типолошки метод и неговото влијание во современата социологија

15–36

ОД ИСТРАЖУВАЊАТА НА ПОЛИТИКАТА

Ило Трајковски

Политичка партиципација

37–48

ОПШТЕСТВЕНИ ПРОМЕНИ ПРЕКУ ОБРАЗОВАНИЕТО

Милева Ѓуровска

Улогата на образованието во создавањето поволни услови за интегрирање на Република Македонија во Европска Унија

49–58

Зоран Матевски

Меѓуетничка соработка во сферата на образованието – пример за дијалог меѓу невладиниот сектор и државните институции

59–70

ОД ГРАНИЧНИТЕ ПОДРАЧЈА НА СОЦИОЛОГИЈАТА, ИСТОРИЈАТА И ПСИХОЛОГИЈАТА

Виолета Ачкоска

Државотворноста на македонскиот народ од АСНОМ до Рамковниот договор (1944-2001)

71–86

Михајло Поповски

Социобиолошкиот пристап во проучувањето на алтруизмот

87–96

ПРЕВОДИ

Ило Трајковски

Модерна Европа, или општество на знаењето

97–130

Снежана Ѓорѓиева

Интеграцијата на електронската комуникација, крајот на масовната публика и полетот на интерактивните мрежи

131–148

ОД СОЦИОЛОШКИОТ ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Мотивирачка средба за учениците

149–156

ПРИЛОЗИ

Марија Дракуловска

Глобализацијата како нова ера во човечката историја

157