Социолошка ревија / The Sociological Review 1997.1

item thumbnail
Front matter
Содржина – Contents

Марија Ташева

Макс Вебер: живот, дело, придобивки

7–17

Петре Т. Георгиевски

Приватизација, пазарна економија, можности, заблуди

18–36

Јован Корубин

Научникот и политичарот: Веберовата интелектуална дистанца

37–44

Живко Сурчулија

Макс Веберовиот концепт на власта и промените во општествата во транзиција

45–50

Антоанела Петковска

Веберовиот поглед на светот

51–53

Колјо Коев

Макс Вебер: Кон проблематизирање на односот социологија-секојдневие

54–63

Весна Димитриевска

Макс Вебер за каузалноста на општествените истражувања

64–67

Маја Грекова

Смислата на дејствувањето и очекувањето- проблем на ⹂малцинството”

68–76

Константин Миноски

Вебер за етничките колективитети

77–83

Илија Ацески

Макс Вебер за религијата

84–89

Зоран Матевски

Актуелноста на Веберовото сфаќање за религијата

90–97

Златко Жоглев

Веберовото учење за културните религии и нивниот однос кон светот

98–111

Димитар Мирчев

Веберијанската традиција и современата политичка социологија

112–123

Владимир Милиќ

Макс Вебер: Творештвото како борба меѓу духовните богови

124–142

Ристо Христов

Макс Вебер за политиката и политичките партии

143–155

Ило Трајковски

Релевантноста на Веберовиот толковен пристап кон политичкото

156–162

Цане Мојаноски

Политичките партии во Република Македонија во процесот на стекнувањето на општествената моќ

163–178

Милева Ѓуровска

Макс Вебер и разбирањето на економијата

179–189

Јованка Кепеска

Делото од Макс Вебер ⹂Протестантската етика и духот на капитализмот”

190–198

Христо Карталов

Ставовите на Макс Вебер за духот на капитализмот

199