Социолошка ревија / The Sociological Review 1996.1

item thumbnail
Front matter
Содржина – Contents

Марија Ташева

Marija Tasheva

Етничкиот идентитет и етничкиот статус: американските искуства

Ethnic Identity and Ethnic Status: American Experiences

7–25

Цане Мојаноски

Cane Mojanoski

Елементи на политичкиот идентитет на политичките партии во Македонија

Elements of political Identity of political Parties in Macedonia

26–44

Васил Плушкоски

Vasil Plushkoski

Урбаните локални заедници-социјално конструктивистичка перспектива

Urban local communities- A Social Constructivistic Approach

45–64

Мирјана Сланинка-Динева

Mirjana Slaninka-Dineva

Градовите и современата локална самоуправа во Република Македонија


Cities and the contemporaneous Local Self-goverment in the Republic of Macedonia"

65–72

Ѓорѓи Тоновски

Georgi Tonovski

Социјални функции на туризмот

Social Functions of Tourism

73–86

Душан М. Веригиќ

Dushan M. Verigich

Правила за изработка на анкетен прашалник

Rules for Making a Questionare

87–107

СОЦИОЛОГИЈА НА ПРАВОТО / SOCIOLOGY OF LAW

Томислав Чокревски

Tomislav Chokrevski

Социологијата на правото во структурата на општествените науки

The Place of the Sociology of Law within the Structure of the Social Sciences

193–206

СОЦИОЛОШКА ТРИБИНА / PANEL DISSCUSSIONS OF SOCIOLOGY

Торе Бог


Tore Bogh

Граѓанинот во систем од концентрични сфери (локална, национална, државна и меѓународна). Права и обврски

Citizens in the Sistem of Concentric Spheres (local, national, state and international). Rights and Obligations

108–112

СОЦИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈА / SOCIOLOGICAL LABORATORY

Александар Василевски

Aleksandar Vasilevski

Потенцијалните можности за вработување во емиграционото подрачје Битола – Ресен

Employment Potentials in the Migration Bitola-Resen Region

113–118

Златко ЖоглевZlatko Zhoglev

Основни параметри за социодемографската структура и за социоекономскиот статус на социолозите од општината Битола

Principal Parameters of the Sociodemographic Structure and the Socioeconomic Status from the Community of Bitola

119–127

Блага Петроска

Blaga Petroska

Социолошки терминолошки речник

Dictionary of Sociological Terms

128–129

Ѓорѓи Тоновски

Georgi Tonovski

Д-р Томислав Чокревски: „Социологија на правото“

D-r Tomislav Chokrevski: “Sociology of Law”

130–132

Ѓорѓи Тоновски

Georgi Tonovski

Д-р Илија Ацески: „Општеството и човекот во транзиција“

D-r Ilija Aceski: “Society and Man in Transition”

133–134

Цане Мојаноски

Cane Mojanoski

Д-р Ѓорѓи Тоновски: „Вовед во социологијата“

D-r Georgi Tonovski: “Introduction to Sociology”

135–139

Информатор

Informer

140