Психологија: наука и практика
Psychology: science and practice
05-06 (2019)

item thumbnail
DOI на списанието:

https://doi.org/10.37509/psyscip

DOI на бројот:

http://periodica.fzf.ukim.edu.mk/psnp/psnp5(2019)/psnp5.html

Front matter

 

 

Содржина – Contents

 

 

Даниел Бар-Тал

Daniel Bar-Tal

Социо-психолошки бариери за мирољубиво разрешување на долготрајните конфликти

Socio-psychological barriers to resolve peacefully intractable conflicts


https://doi.org/10.37509/psyscip1956009bt

9–24

Владимир Давчев


Vladimir Davchev

Зошто ни е потребна психологија на вештачката интелигенција


Why do we need the psychology of artificial intelligence


https://doi.org/10.37509/psyscip19560025d

25–40

Далибор Јовановски


Dalibor Jovanovski

Потребата од психологија во историската наука


The necessity of psychology in the study of history


https://doi.org/10.37509/psyscip19560041j

41–60

Томе Николоски


Tome Nikoloski

Реакционото време како зависна варијабла во психолошките истражувања


Reaction time as a dependent variable in psychological research


https://doi.org/10.37509/psyscip19560061n

61–82

Иван Џепароски

Ivan Djeparoski

Естетското чувство и емпатијата

Aesthetic experience and empathy


https://doi.org/10.37509/psyscip19560083dj

83–98

Лепа Бабиќ


Lepa Babikj

Групирање на студентите според модалитетите на (само) проценка на компетенциите и планирање на образованието

Grouping students according to modalities of competence (self) Assessment and education planning


https://doi.org/10.37509/psyscip19560099b

99–112

Николина Кениг, Јулијана Николовска

Nikolina Kenig, Julijana Nikolovska

Ставови кон сексуалните малцинства и нивните корелати кај студенти кои се подготвуваат за помагачки професии

Attitudes towards sexual minorities among students who prepare Themselves in helping professions


https://doi.org/10.37509/psyscip19560113k

113–130

Калина Сотироска Ивановска, Муедин Кахвеџи, Елисавета Сарџоска

Kalina Sotiroska-Ivanovska, Muhittin Kahveci, Elisaveta Sardzoska

Желбата да се застане зад лидерот: перципирање на квалитетот на односот на примерните следбеници со лидеротThe willing to stand up to the leader: exemplary followers` Perceptions of relationship quality with leaders


https://doi.org/10.37509/psyscip19560131si

131–146

Јоана Темелковска


Joana Temelkovska

Поврзаност помеѓу задоволството од сликата за сопственото тело, себеценењето и субјективната добросостојба кај жени со мастектомија

Satisfaction with body image, self-esteem and subjective well-being of women with mastectomy


https://doi.org/10.37509/psyscip19560147t

147–166

Ана Томовска Мисоска, Лаура Тејлор, Џозелин Даутел, Риса Рилендер

Ana Tomovska-Misoska, Laura Taylor, Jocelyn Dautel, Risa Rylander

Значењето на контактот за подобрување на меѓуетничките односи помеѓу децата во основното образование


The importance of contact in promoting better interethnic relations among primary aged children


https://doi.org/10.37509/psyscip19560167tm

167–182

Даниела Неделкова


Daniela Nedelkova

Приказ на книгата: „Работи кои никој не ви ги кажува: водич низ вашите емоции од бременост до мајчинство“ од Александра Сакс и Катрин Брндорф

What no one tells you: a guide to your emotions from pregnancy to motherhood, by Alexandra Sacks and Catherine Birndorf


https://doi.org/10.37509/psyscip19560183n

183–190

Упатство за авторите / Instructions for authors