Ревија за социјална политика
Journal of Social Policy
18 (2022)