Ревија за социјална политика

item thumbnail

Инструкции за авторите

Guidelines for authors

Повик за прилози RSP18/2022

Генерални услови:
Ревијата за социјална политика објавува оригинални трудови на Македонски и Англиски јазик, во сите области од социјалната политика. Прифатени ќе бидат иновативни трудови, истражувачки трудови, анализи на политики, практики и нивното влијание врз социјалната политика. Посебно се охрабруваат студии кои имаат споредбена димензија или оние кои ја одразуваат релевантноста на проучуваната проблематика за различни социо-економски и географски контексти.

Должина на прилозите:
оригинални и истражувачки трудови меѓу 4000 и 8000 збора, рецезнии на книги до 1500 збора.

Инструкции за авторите:
авторите се повикуваат да ги достават трудовите преку електронска пошта. Трудовите треба да бидат доставени на македонски и англиски јазик. Трудовите треба да бидат доставени во Микрософт Ворд формат, Мак Ц. Тимес (за македонската верзија) и Times New Roman (за англиската верзија), со фонт 12, проред - 1. Трудовите треба да содржат: наслов на трудот, име на авторот(ите), институционална поврзаност, резиме/апстракт (не повеќе од 500 збора) и клучни зборови (не повеќе од 5), поднаслови и користена литература.

Јазик:
За авторите од македонски говорно подрачје резимето и трудот треба да бидат доставени на македонски и англиски јазик. Авторите од други говорни подрачја трудовите треба да ги достават на англиски јазик.

Референцирање:
Авторите се повикуваат да го користат Хавард системот за референцирање, кој во рамки на текстот го цитира авторот и годината на публикација, додека целосната референца се доставува во листата на користена литература на крајот од трудот.
Сите пристигнати трудови ќе бидат предмет на двојна анонимна рецензија.

Рецензирање:
Сите пристигнати текстови се предмет на двојна анонимна рецензија. За исходот на рецензирањето авторот на трудот писмено се известува најдоцна три месеци по неговото поднесување. Доколку рецензијата содржи препораки за измени или дополнувања на трудот, коригираната верзија на трудот подлежи на повторна рецензија. Труд што не е прифатен за објавување и по втората рецензија не може повторно да се поднесува. Редоследот на објавувањето на позитивно рецензираните трудови го утврдува Редакцијата на списанието.

Рок за поднесување на текстови:
Текстовите треба да бидат доставенi најдоцна до крај на месец Април, за да бидат земени во предвид за објавување во тековната година.

Политика на етика:
Политиката на етика која ја применува Ревијата за социјална политика го следи Европскиот кодекс на однесување за интегритет на истражувањето (http://www.allea.org/wp- content/uploads/2017/05/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017.pdf).

Резултати од истражувањето
Измислување, фалсификување или селективно известување на податоците со намера да се доведат во заблуда или измама е неетичко, како и кражбата на податоци или резултатите од истражувањето од други. Резултатите од истражувањето треба да се евидентираат и одржуваат за да се овозможи анализа и преглед. По објавувањето, податоците треба да се чуваат за разумен период и да бидат достапни на барање. Исклучоци може да бидат соодветни во одредени околности со цел да се зачува приватноста, да се обезбеди заштита од патент или за слични причини.

Авторство
Сите оние што дале значаен придонес треба да добијат шанса да бидат наведени како автори. Треба да се признаат други лица кои придонеле за работата. Написите треба да содржат целосен список на тековните институционални припадности на сите автори, академски и корпоративни.

Плагијат
Репродукција на текст од други трудови без соодветно кредитирање на изворот (плагијаторство) или производство на многу трудови со скоро иста содржина од страна на истите автори (само-плагијат) не е прифатливо. Доставувањето на истите резултати на повеќе од едно списание истовремено е неетичко. Исклучоци се написите за преглед. Авторите не можат да презентираат резултати добиени од други, како да се свои. Авторите треба да ја признаат работата на другите што се користат во нивното истражување и да цитираат публикации кои влијаат на насоката и текот на нивната студија.

Двојно поднесување
Не се прифаќа истовремено поднесување на истиот ракопис до различни списанија. Поднесената статија ќе биде отстранета без разгледување.

Корекции и повлекувања
Сите автори имаат обврска да ги информираат и да соработуваат со уредниците на списанијата за да обезбедат навремено повлекување или корекција на грешките во објавените дела.

Списанието ќе издаде повлекувања доколку:

 • Постојат јасни докази дека наодите не се веродостојни, или како резултат на недолично однесување (на пр. Измислување на податоци) или искрена грешка (на пр. Погрешна пресметка или експериментална грешка);
 • Наодите претходно беа објавени на друго место без соодветно препраќање, дозвола или оправдување (т.е. случаи на непотребно објавување);
 • Тоа претставува плагијат;
 • Известува неетичко истражување.
-Списанието ќе издаде грешки ако:
 • Мал дел од инаку сигурна публикација се докажува како погрешна (особено заради чесна грешка);
 • Списокот со автори не е точен (т.е. изоставен е автор што заслужува да е или е вклучен некој што не ги исполнува критериумите за авторство).Други форми на недолично однесување вклучуваат неисполнување на јасни етички и правни услови како што се погрешно претставување на интереси, повреда на доверливост, недостаток на информирана согласност и злоупотреба на субјекти или материјали за истражување. Неправилното однесување, исто така, вклучува неправилно постапување со прекршоци, како што се обиди за прикривање на недолично однесување и одмазда на свиркачите. Примарната одговорност за справување со недолично однесување во истражувањето е во рацете на оние кои вработуваат истражувачи. Ако е наведено евентуално лошо однесување, ќе побараме совет од судиите и Уредничкиот одбор. Ако има докази, ние ќе го решиме прашањето со соодветни корекции во печатениот и он-лајн весник; со одбивање да се разгледа идната работа на авторот, за одреден период и со контактирање на погодените автори и уредниците на другите списанија.

Индексирање и Апстрактирање:
Ревијата за социјална политика е индексирана во: CEEOL, DOAJ (The Directory of Open Access Journals), EBSCO Discovery Services, Sociology Source Ultimate, The Belt and Road Initiative Reference Source.

Call for Papers RSP18/2022

General conditions:
The Journal of Social Policy publishes original articles both in Macedonian and English language from all areas of social policy. Accepted will be all innovative articles, research articles, analysis of policies, practices and their implications for social policy. Studies with a comparative dimension or those reflecting the relevance of the studied topic for other contexts and geographical areas are encouraged.Length of articles:
original articles 4,000 - 8,000 words; research articles 3,000 – 5,000 words; book reviews: up to 1,500 words.

Instructions for authors:
authors are required to send their articles by e-mail, in English language, using MS Word format, Font Times New Roman, 12 pts., double-spaced. The paper should include: title of the paper, name of author(s), institutional affiliation, abstract (no more than 250 words), keywords (up to 5), subtitles and references.


Language:
Macedonian speaking authors should send their papers in English and Macedonian language. Other authors should send their papers in English language only.


References:
Use the Harvard system, which in the text cites authors and year of publication, and the full reference in a List of References at the end of the main text.Review Process
All articles are subject to double blind peer-review. Authors will be informed of the review outcome by e-mail at the latest three months after paper submission. If the reviewers suggest changes or additions to the paper, then the corrected version of the paper will also be reviewed. Papers that are not accepted for publication after the second review cannot be submitted again.The editorial board of the journal determines the order of publication of all accepted papers.Submission deadline:
To be considered for publishing in the ongoing calendar year, papers need to be submitted by the end of month of April.

Publication ethics:
The ethical policy of Journal of Social Policy follows the European Code of Conduct for Research Integrity (http://www.allea.org/wp-content/uploads/2017/05/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for- Research-Integrity-2017.pdf).


Research results
Fabrication, falsification or selective reporting of data with the intent to mislead or deceive is unethical, as is the theft of data or research results from others. The results of research should be recorded and maintained to allow for analysis and review. Following publication, the data should be retained for a reasonable period and made available upon request. Exceptions may be appropriate in certain circumstances in order to preserve privacy, to assure patent protection, or for similar reasons.Authorship
All those who have made a significant contribution should be given chance to be cited as authors. Other individuals who have contributed to the work should be acknowledged. Articles should include a full list of the current institutional affiliations of all authors, both academic and corporate.

Plagiarism
Reproducing text from other papers without properly crediting the source (plagiarism) or producing many papers with almost the same content by the same authors (self-plagiarism) is not acceptable. Submitting the same results to more than one journal concurrently is unethical. Exceptions are the review articles. Authors may not present results obtained by others as if they were their own. Authors should acknowledge the work of others used in their research and cite publications that have influenced the direction and course of their study.Duplicate submission
Simultaneous submissions of the same manuscript to different journals is not accepted. The submitted article will be removed without consideration.

Corrections and retractions
All authors have an obligation to inform and cooperate with journal editors to provide prompt retractions or correction of errors in published works.


The journal will issue retractions if:

 • There are clear evidence that the findings are unreliable, either as a result of misconduct (e.g. data fabrication) or honest error (e.g. miscalculation or experimental error);
 • The findings have previously been published elsewhere without proper crossreferencing, permission or justification (i.e. cases of redundant publication);
 • It constitutes plagiarism;
 • It reports unethical research.
The journal will issue errata if:
 • A small portion of an otherwise reliable publication proves to be misleading (especially because of honest error);
 • The author list is incorrect (i.e. a deserving author has been omitted or somebody who does not meet authorship criteria has been included).

Other forms of misconduct include failure to meet clear ethical and legal requirements such as misrepresentation of interests, breach of confidentiality, lack of informed consent and abuse of research subjects or materials. Misconduct also includes improper dealing with infringements, such as attempts to cover up misconduct and reprisals on whistleblowers. The primary responsibility for handling research misconduct is in the hands of those who employ the researchers. If a possible misconduct is brought to our attention, we will seek advice from the referees and the Editorial Board. If there is the evidence, we will resolve the matter by appropriate corrections in the printed and online journal; by refusing to consider an author's future work, for a given period, and by contacting affected authors and editors of other journals.Indexing and Abstracting
The Journal of Social Policy is indexed in: CEEOL, DOAJ (The Directory of Open Access Journals), EBSCO Discovery Services, Sociology Source Ultimate, The Belt and Road Initiative Reference Source.