Ревија за социјална политика

item thumbnail

Инструкции за авторите

Guidelines for authors

Генерални услови: Ревијата за социјална политика објавува оригинални трудови на Македонски и Англиски јазик, во сите области од социјалната политика. Прифатени ќе бидат иновативни трудови, истражувачки трудови, анализи на политики, практики и нивното влијание врз социјалната политика. Посебно се охрабруваат студии кои имаат споредбена димензија или оние кои ја одразуваат релевантноста на проучуваната проблематика за различни социо-економски и географски контексти.

Должина на прилозите: оригинални и истражувачки трудови меѓу 4000 и 8000 збора, рецензии на книги до 1500 збора.

Инструкции за авторите: авторите се повикуваат да ги достават трудовите преку електронска пошта. Трудовите треба да бидат доставени на македонски и англиски јазик. Трудовите треба да бидат доставени во Микрософт Ворд формат, Мак Ц Тимес (за македонската верзија) и Times New Roman (за англискита верзија), со фонт 12, двоен проред. Трудовите треба да содржат: наслов на трудот, име на авторот(ите), институционална поврзаност, резиме (не повеќе од 250 збора) и клучни зборови (не повеќе од 5), поднаслови и користена литература.

Јазик: За авторите од македонски говорно подрачје трудовите треба да бидат доставени на македонски и англиски јазик. За останатите трудовите треба да бидат доставени на англиски јазик.

Референцирање: Авторите се повикуваат да го користат Хавард системот за референцирање, кој во рамки на текстот го цитира авторот и годината на публикација, додека целосната референца се доставува во листата на користена литература на крајот од трудот.

Сите пристигнати трудови ќе бидат предмет на двојна анонимна рецензија.

General conditions: The Journal of Social Policy publishes original articles both in Macedonian and English language from all areas of social policy. Accepted will be all innovative articles, research articles, analysis of policies, practices and their implications for social policy. Studies with a comparative dimension or those reflecting the relevance of the studied topic for other contexts and geographical areas are encouraged.

Length of articles: original articles 4,000 - 8,000 words; research articles 3,000 – 5,000 words; book reviews: up to 1,500 words.

Instructions for authors: authors are required to send their articles by e-mail, in English language, using MS Word format, Font Times New Roman, 12 pts., double-spaced. The paper should include: title of the paper, name of author(s), institutional affiliation, abstract (no more than 250 words), keywords (up to 5), subtitles and references.

Language: Macedonian speaking authors should send their papers in English and Macedonian language. Other authors should send their papers in English language only.

References: Use the Harvard system, which in the text cites authors and year of publication, and the full reference in a List of References at the end of the main text. All articles are subject to double blind peer-review.

The Journal of Social Policy is indexed in: EBSCO, CEEOL and DOAJ.