Ревија за социјална политика

item thumbnail

Цели и опфат

Aim and scope

Главна цел на Ревијата за социјална политика е да придонесе за подигнување на критички јавни и академски дебати на теми поврзани со социјалната политика, на локално, национално, регионално и меѓународно ниво.

Во постигнувањето на таа цел, Ревијата објавува оригинални научни и академски трудови, но исто така и критичко аргументирани дискусии и мислења на релевантни јавни и приватни чинители.

Ревијата опфаќа теми поврзани со пазарот на труд, животниот стандард, социјалната заштита, социјалното осигурување, образование, здравство, домување, семејна политика, социјална помош, социјални трансфери, сиромаштија и социјална исклученост, анти-дискриминација и слично.

The Journal of Social Policy aims to contribute towards raising critical public and academic debates on social policy issues, relevant at the local, national, regional and international level.

In doing so, the Journal publishes original scientific and academic papers, but also critical argumentative discussions and opinions by relevant public and private stakeholders.

The Journal encompasses themes and topics related to the labor market, the living standards, social protection, social insurance, education, health, housing, family policy, social assistance, social transfers, poverty and social exclusion, anti-discrimination etc.