Ревија за социјална политика

item thumbnail

Цели и опфат

Aim and scope

Главна цел на Ревијата за социјална политика е да придонесе за подигнување на критички јавни и академски дебати на теми поврзани со социјалната политика, на локално, национално, регионално и меѓународно ниво.

Во постигнувањето на таа цел, Ревијата објавува оригинални научни и академски трудови, но исто така и критичко аргументирани дискусии и мислења на релевантни јавни и приватни чинители.

Ревијата опфаќа теми поврзани со пазарот на труд, животниот стандард, социјалната заштита, социјалното осигурување, образование, здравство, домување, семејна политика, социјална помош, социјални трансфери, сиромаштија и социјална исклученост, анти-дискриминација и слично.

Лиценца за отворен пристап
Ревијата за социјална политика ја применува креативната заедничка лиценца CC-BY-NC (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) за објавените статии. Според оваа лиценца за отворен пристап, авторите се согласуваат дека секој може да ја копира и дистрибуира статијата бесплатно се додека и се даде соодветно одбележување и статијата не е изменета и не се користи за комерцијални цели.


Трошоци за статии
Ревијата за социјална политика не наплаќа трошоци за поднесување на трудовите или обработка на статиите.

Политика за отворен пристап
Ова е списание e со отворен пристап, што значи дека целата содржина е достапна без надоместок за корисникот или неговата институција. Корисниците им е дозволено да читаат, преземаат, копираат, дистрибуираат, отпечатат, пребаруваат или ги користат целосните текстови на статиите или да ги користат за која било друга законска намена, без да побараат претходна дозвола од издавачот или авторот се додека го цитираат изворот.

Авторско право и дозволи
Списанието му дозволува на авторот да ги чува авторските права без ограничувања. Списанието му дозволува на авторот да ги задржи правата на објавување без ограничувања.

Фреквенција на издавање:
Ревијата за социјална политика публикува еден број годишно. Во зависност од потребата, Ревијата може да распише повик и за дополнителен специјален број во текот на годината.

Архивирање:
Списанието во моментов ги разгледува можностите преку Portico за електронска резервна копија и зачувување на пристапот до содржината на списанието.

The Journal of Social Policy aims to contribute towards raising critical public and academic debates on social policy issues, relevant at the local, national, regional and international level.

In doing so, the Journal publishes original scientific and academic papers, but also critical argumentative discussions and opinions by relevant public and private stakeholders.

The Journal encompasses themes and topics related to the labor market, the living standards, social protection, social insurance, education, health, housing, family policy, social assistance, social transfers, poverty and social exclusion, anti-discrimination etc.

Open access license
Journal of Social Policy applies the creative common license CC-BY-NC (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) to published articles. Under this Open Access license, authors agree that anyone can copy and distribute the article for free as long as appropriate credit is given and the article is not modified and not used for commercial purposes.Article processing costs
Journal of Social Policy does not charge submission fees for authors or article processing fees.

Open Access Policy
This is an open access journal, meaning that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author as long as they cite the source.Copyright and Permissions
The journal allow the author(s) to hold the copyright without restrictions. The journal allow the author(s) to retain publishing rights without restrictions.


Publishing frequency:
The Journal of Social Policy is published once a year. Special issues may be published in addition to the annual issue.Archiving
The journal is currently considering Portico for electronic backup and preservation of access to the journal content.