Психологија: наука и практика
Psychology: science and practice
07-08 (2020)

item thumbnail
Линк до веб страната на списанието

http://periodica.fzf.ukim.edu.mk/psnp/issues.html

DOI на списанието:

https://doi.org/10.37509/psyscip

DOI на бројот:

Front matter

 

 

Содржина – Contents

 

 

IN MEMORIAM Ружица Керамичиева (1930-2019)

IN MEMORIAM Ruzica Keramicieva (1930-2019)


7

Билјана Блажевска Стоилковска, Катерина Наумова

Biljana Blazhevska Stoilkovska, Katerina Naumova

Психометриски карактеристики на краткиот инвентар на симптоми кај испитаници од клиничка и неклиничка популација


Psychometric properties of the brief symptom inventory in a clinical and nonclinical sample


https://doi.org/10.37509/psyscip207-8009bs

9–23

Борис Кордиќ


Boris Kordić

Водење на активности за развој на вештини за запознавање и претставување на себеси

Guided activities for developing skills for knowing and presenting yourself

https://doi.org/10.37509/psyscip207-8025k

25–37

Виолета Петроска-Бешка


Violeta Petroska-Beshka

Што е поважно за успехот на учениците и студентите – интелигенцијата или други особини?


What is more important for the success of studentsintelligence or other attributes?


https://doi.org/10.37509/psyscip207-8039pb

39–54

Катерина Наумова


Katerina Naumova

Писменост за менталното здравје и намери за барањето помош: Испитување на демографски и психолошки корелати

Mental health literacy and help-seeking intentions: Examining demographic and psychological correlates


https://doi.org/10.37509/psyscip207-8055n

55–77

Орхидеја Шурбановска


Orhideja Shurbanovska

Перцепција на родителско отфрлање, емпатија и респонсивност во комуникацијата кај адолесцентите

Perceived parental rejection, empathy and responsiveness in communication among adolescents


https://doi.org/10.37509/psyscip207-8079sh

79–91

Марија Танеска


Marija Taneska

Психичка оптовареност, депресивност, социјална поддршка и справување како предиктори на квалитетот на живот кај неформални негуватели на лица со деменција

Psychological burden, depression, social support and coping as predictors of quality of life in informal dementia caregivers


https://doi.org/10.37509/psyscip207-8093t

93–117

Благоја Јанаков

Blagoja Janakov

Психологијата на себството во денешно време

Psychology of the self today


https://doi.org/10.37509/psyscip207-8119j

119–134

Панајотис Цакирпалоглу, Симона Добешова-Цакирпалоглу, Јан Шмахај, Мартин Зиелина


Panajotis Cakirpaloglu, Simona Dobešova-Cakirpaloglu, Jan Shmahaj, Martin Zielina

Психолошки осврт кон мобингот: појава, фактори и мерење


Psychological review on bullying at workplace: appearance, factors and measurement


https://doi.org/10.37509/psyscip207-8135c

135–152

Марија Тодоровска

Marija Todorovoska

Искусувањето на светото: Емоционални аспекти на религиозното верување

Experiencing the sacred: Еmotional aspects of religious belief


153–168

Маја Симоновска


Maja Simonovska

Трансгенерациска виктимизација и трансгенерациска виктимост: Дефиниции, начини на пренесување и последици

Transgenertional victimization and transgenertional victimhood: Definitions, modes of transmission and effects


169–186

Упатство за авторите / Instructions for authors