Психологија: наука и практика
Psychology: science and practice
04 (2018)

item thumbnail
https://doi.org/10.37509/psyscip/184

Front matter

 

 

Содржина – Contents

 

 

Михајло Поповски

Mihajlo Popovski

Кога попуштаме и зошто ги прифаќаме барањата на другите луѓе

When and why we comply with requests from other people


https://doi.org/10.37509/psyscip184007p

7–28

Маја Казанџиева, Билјана Блажевска-Стоилковска

Maja Kazandzieva, Biljana Blazhevska Stoilkovska

Испитување на работната ангажираност кај вработени во секторот за информатички и комуникациски технологии преку моделот на работни барања–ресурси


Examining work engagement among employees in the information and communication technology sector using the job demands-resources mode


https://doi.org/10.37509/psyscip184029k

29–50

Вивиана Лангер


Viviana Langher

Опасен метод: Динамичката клиничка психологија и предизвикот да се разбере емоционалноста во социјалeн контекст

A dangerous method: Dynamic clinical psychology and the challenge of understanding emotionality in social contexts


https://doi.org/10.37509/psyscip184051l

51–66

Ана Стојанов


Ana Stojanov

Примена на модерната психометриска теорија при конструкција на психолошки тестови

Application of item response theory to psychological test construction


https://doi.org/10.37509/psyscip184067s

67–82

Деспина Златкова

Despina Zlatkova

Предизвици и етички прашања покренати со развојот на когнитивната невронаука

Challenges and ethical issues raised by the progress of cognitive neuroscience


https://doi.org/10.37509/psyscip184083z

83–92

Ивана Тушевска

Ivana Tushevska

Kампања за дестигматизација на менталните растројства

A campaign to combat the stigma of mental disorders


https://doi.org/10.37509/psyscip184093t

93–95