Психологија: наука и практика
Psychology: science and practice
03 (2018)

item thumbnail
https://doi.org/10.37509/psyscip/183

Front matter

 

 

Содржина – Contents

 

 

Томе Николоски

Tome Nikoloski

Како се перципираат лицата со високи постигнувања

How are high-achieving individuals perceived


https://doi.org/10.37509/psyscip183007n

7–24

Благоја Јанаков

Blagoja Janakov

Сонување

Dreaming


https://doi.org/10.37509/psyscip183025j

25–38

Николина Кениг

Nikolina Kenig

Психолошките интернет-истражувања: етички прашања и препораки

Internet-based psychological research: Ethical issues and recommendations


https://doi.org/10.37509/psyscip183039k

39–54

Катерина Наумова

Katerina Naumova

Психолошката архитектура на посттрауматското стресно растројство

The psychological architecture of posttraumatic stress disorder


https://doi.org/10.37509/psyscip183055n

55–66

Фросина Ристовска

Frosina Ristovska

Базични фактори на личност и проактивен стил на справување како предиктори на коронарни заболувања кај пациенти со хипертензија

Basic personality factors and proactive coping style as predictors of coronary diseases in hypertensive patients


https://doi.org/10.37509/psyscip183067r

67–86

Ана Томовска Мисоска, Илијана Петровска, Петар Здравевски

Ana Tomovska Misoska, Ilijana Petrovska, Petar Zdravevski

Предиктори на барањето, давањето и проследувањето електронски усни препораки кај потрошувачите во Македонија

Predictors of opinion seeking, passing and spreading in electronic word of mouth among macedonian consumers


https://doi.org/10.37509/psyscip183087tm

87–104

Виолета Петроска-Бешка, Николина Кениг, Билјана Блажевска-Стоилковска

Violeta Petroska Beshka, Nikolina Kenig, Biljana Blazhevska Stoilkovska

Професионална селекција со психолошки тестови во Република Македонија

Professional selection with psychological tests in the Republic of Macedonia


https://doi.org/10.37509/psyscip183105pb

105–126

Калина Сотироска Иваноска

Kalina Sotiroska Ivanoska

Приказ на книгата: „Работата во XXI век: вовед во индустриска и организациска психологија“ од Френк Џ. Ленди и Џефри М. Конте

[review] Work in the 21st century: an introduction to industrial and organizational psychology, by Frank J. Landy & Jeffrey М. Conte


https://doi.org/10.37509/psyscip183127si

127–131

Упатство за авторите – Instructions for authors