Психологија: наука и практика
Psychology: science and practice
01.2 (2015)

item thumbnail
https://doi.org/10.37509/psyscip151.2

Front matter

 

 

Содржина – Contents

 

 

К. Наумова, М. Поповски
K. Naumova, M. Popovski

Анксиозност поврзана со смртта кај млади возрасни: полови разлики и емоционални корелати
Death anxiety in young adults: sex differences and emotional correlates

https://doi.org/10.37509/psyscip151.2007n

7–26

Б. Блажевска-Стоилковска, Н. Кениг
B. Blaževska Stoilkovska, N. Kenig

Испитување на психометриските карактеристики на прашалникот за мерење на неодлучноста при избор на кариера
Assessing psychometric properties of the career decision making difficulties questionnaire

https://doi.org/10.37509/psyscip151.2027bs

27–42

Ф. Сулејманов, О. Спасовски
F. Sulejmanov, O. Spasovski

Проверка на психометриските карактеристики на скалата на потреба од затворање
Examination of the psychometric properties of the need for closure scale

https://doi.org/10.37509/psyscip151.2043s

43–56

З. Марковиќ, К. Сотироска-Иваноска
Z. Marković, K. Sotiroska-Ivanoska

Следбеништво и следбеници во организациите: предизвик на новото време
Followership and followers in organizations: a challenge of the new era

https://doi.org/10.37509/psyscip151.2057m

57–72

Е. Ачковска-Лешковска
E. Ačkovska-Leškovska

Приказ на книгата „Мислење, брзо и бавно“ од Даниел Канеман
Book review: “Thinking, fast and slow” by Daniel Kahneman

https://doi.org/10.37509/psyscip151.2073al

73–78

Д. Неделкова
D. Nedelkova

Приказ на книгата „Креативноста во контекст“ од Тереза М. Амабиле
Book review: “Creativity in context” by Teresa M. Ammabile

https://doi.org/10.37509/psyscip151.2079n

79–84

А. Делчевска
A. Delčevska

Приказ на книгата „Основи на психологија на спортот и вежбањето“ од Роберт Вајнберг и Даниел Гулд
Book review: “Foundations of sport and exercise psychology” by Robert Weinberg & Daniel Gould

https://doi.org/10.37509/psyscip151.2085d

85–90

Т. Николоски
T. Nikoloski

In memoriam: Џером Брунер (1915–2016)
In memoriam: Jerome Bruner (1915–2016)

91–93