Психологија: наука и практика
Psychology: science and practice
01.1 (2015)

item thumbnail
https://doi.org/10.37509/psyscip151.1

Front matter

 

 

Содржина – Contents

 

 

Вовед

 

 

В. Петроска - Бешка, Е. Ачковска - Лешковска
V. Petroska Beška, E. Ačkovska Leškovska

Изработка на прашалник за мерење на умствениот склоп (ПМУС) кaj адолесценти од Република Македонија
Designing a questionnaire for measuring mindset (PMUS) in adolescents in the Republic of Macedonia

https://doi.org/10.37509/psyscip151.1009pb

9–26

М. Поповски, К. Наумова
M. Popovski, K. Naumova

Стигматизацијата на лица со нарушено ментално здравје и контактите со нив кај студенти со различна професионална ориентација
Stigmatization of people with mental health disorders and contact with them in students with different professional orientation

https://doi.org/10.37509/psyscip151.1027p

27–46

Е. Сарџоска, В. Арнаудова
E. Sardžoska, V. Arnaudova

Oрганизациска култура и мотивација за работа во граѓанскиот сектор на вработени со раководна и со нераководна позиција
Organizational culture and work motivation of managers and non-managers in the civil sector

https://doi.org/10.37509/psyscip151.1047s

47–66

Н. Кениг, В. Петроска - Бешка, Б. Блажевска - Стоилковска
N. Kenig, V. Petroska Beška, B. Blaževska Stoilkovska

Изработка на прашалник за професионални интересирања (ППИ)
Development of vocational interests questionnaire (VIQ)

https://doi.org/10.37509/psyscip151.1067k

67–87

К. Наумова
K. Naumova

Фактори на ризик за хронична траекторија на посттрауматска адаптација
Risk factors for chronic trajectory of posttraumatic adaptation

https://doi.org/10.37509/psyscip151.1088n

88–108

Б. Јанаков
B. Janakov

Дали создавањето е неопходно?
Is creating necessary?

https://doi.org/10.37509/psyscip151.1109j

109–127