Годишен зборник на Филозофскиот факултет

item thumbnail

За Годишниот зборник на ФзФ

The Annual of the Faculty of Philosophy in SkopjeГодишен зборник на Филозофски факултет - Скопје е списание кои се издава еднаш годишно за потребите на наставно-образовната и научната дејност на Филозофскиот факултет во Скопје и вообичаено со објавување на зборникот се обележува роденденот на факултетот. Зборникот се издава периодично од 1948 година до денес и во него е запишана најстарата научна работа во Македонија. Во него се публикуваат изворни и прегледни научни трудови , стручни прилози, прикази на конференции и книги, резимеа на докторски десертации, одбележувања на значајни годишнини, сеќавање за нечиј научен век итн. Во прво време се објавуваат трудови на македонски јазик, но од неодамна се објавуваат и англиски верзии на овие трудови.

Списание e со отворен пристап, што значи дека целата содржина е достапна без надоместок за корисникот или неговата институција. Корисниците им е дозволено да читаат, преземаат, копираат, дистрибуираат, отпечатат, пребаруваат или ги користат целосните текстови на статиите или да ги користат за која било друга законска намена, без да побараат претходна дозвола од издавачот или авторот се додека го цитираат изворот.The Annual of the Faculty of Philosophy in Skopje is an international peer-reviewed journal, published by the Faculty of Philosophy at the Sts. Cyril and Methodius University in Skopje, Republic of Macedonia.The journal publishes one issue per year and is one of the oldest scientific publications in Republic of Macedonia and has been published since 1948. It publishes original and review scientific papers, expert contributions, presentations at conferences and books, summaries of doctor's dissertations, commemorations of significant anniversaries, memory of someone's scientific century etc.

At first, papers were published in the Macedonian language, but recently English versions of these papers have also been published.The Annual of the Faculty of Philosophy in Skopje aims at creating a forum for the educational and scientific activities of the Faculty of Philosophy in Skopje.

The journal is one of the oldest scientific publications in Republic of Macedonia and has been published since 1948.

This is an open access journal, meaning that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author as long as they cite the source.The Annual of the Faculty of Philosophy doesn’t charge submission fees for authors or article processing fees.Лиценца за отворен пристап

Годишниот зборник на Филозофски факултет ја применува креативната заедничка лиценца
CC-BY-NC (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) за објавените статии. Според оваа лиценца за отворен пристап, авторите се согласуваат дека секој може да ја копира и дистрибуира статијата бесплатно се додека и се даде соодветно одбележување и статијата не е изменета и не се користи за комерцијални цели.Трошоци за статии
Годишниот зборник не наплаќа трошоци за поднесување на трудовите или обработка на статиите.Авторско право и дозволи
Списанието му дозволува на авторот да ги чува авторските права без ограничувања. Списанието му дозволува на авторот да ги задржи правата на објавување без ограничувања.

Фреквенција на издавање:
Годишниот зборник на Филозофски факултет публикува еден број годишно. Во зависност од потребата, Годишниот зборник може да распише повик и за дополнителен специјален број во текот на годината.

Архивирање:
Списанието во моментов ги разгледува можностите преку Portico за електронска резервна копија и зачувување на пристапот до содржината на списанието.

Open access license
The Annual of the Faculty of Philosophy applies the creative common license CC-BY-NC (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) to published articles. Under this Open Access license, authors agree that anyone can copy and distribute the article for free as long as appropriate credit is given and the article is not modified and not used for commercial purposes.Article processing costs
The Annual of the Faculty of Philosophy does not charge submission fees for authors or article processing fees.


Copyright and Permissions
The journal allow the author(s) to hold the copyright without restrictions. The journal allow the author(s) to retain publishing rights without restrictions.

Publishing frequency:
The Annual of the Faculty of Philosophy is published once a year. Special issues may be published in addition to the annual issue.

Archiving
The journal is currently considering Portico for electronic backup and preservation of access to the journal content.