Folia Archaeologica Balkanica

item thumbnail

За одборот

About the committee

Членови на одборот за уредување на изданијата на Folia Archaeologica Balkanica, на Институтот за историја на уметноста и археологија се: проф. д-р Елица Манева, проф. д-р Драги Митревски, проф. д-р Виктор Лилчиќ Адамс, проф. д-р Елизабета Димитрова, проф. д-р Марјан Јованов, проф. д-р Антонио Јакимовски.

Мандатот на членовите на Редакцискиот одбор е три години со можност за повторен избор.

The members of the editorial and publications committee of Folia Archaeologica Balkanica, at the institute of art history and archaeology are: prof. Elica Maneva, Ph.D, prof. Dragi Mitrevski, Ph.D, prof. Viktor Lilčić Adams, Ph.D, prof. Elizabeta Dimitrova, Ph.D, and prof. Marjan Jovanov, Ph.D.

The mandate of the members of the editorial committee lasts for three years, with a prospect of an additional reinstatement.