Folia Archaeologica Balkanica
04 (2018)

item thumbnail
Front matter
Содржина – Contents

Антонио Јакимовски

Antonio Jakimovski

Биографија на професор д-р Виктор Лилчиќ-Адамс


Biography of Professor Viktor Lilčić Adams

15–43

45–72

Антонио Јакимовски

Библиографија на професор д-р Виктор Лилчиќ-Адамс

73–88

Елизабета Димитрова

Elizabeta Dimitrova

Виктор Лилчиќ-Адамс – човекот со храбро срце


Viktor Lilčić Adams – The Man with Brave Heart

89–91

93–95

Марјан Јованов

Marjan Jovanov

Виктор Лилчиќ-Адамс – професор, пријател, неуморен патник низ времето


Viktor Lilčić Adams – Professor, Friend, Tireless Traveler through Time

97–99

101–103

Милан Митовски, Цоне Крстевски

Milan Mitovski, Cone Krstevski

Прилог кон проучувањето на предисторијата на Кривопаланечката област - Славиште


Contribution to the Studies of the Prehistoric Archaeology to Kriva Palanka Region - Slavište

105–148

Boris Kavur, Martina Blečić Kavur

Борис Кавур , Мартина Блечиќ Кавур

Celts on Their Way to the “South” – Once Again Discussing Some Finds from The Balkans

Келтите на нивниот пат кон „југ“ – Уште една дискусија за некои наоди од Балканот

149–168

Antonio Jakimovski, Dejan Kebakoski

Антонио Јакимовски, Дејан Кебакоски

Kale Lokveni


Кале Локвени

169–178

Dragi Mitrevski

Драги Митревски

The Royal Palace in Bylazora

Владетелската палата во Билазора

179–194

Boško Angelovski


Бошко Ангеловски

Evolution of the Cutting Swords and Review of the Machaira Type of Sword from the Republic of Macedonia

Еволуција на едносеките мечеви и преглед на мечевите од типот махајра од просторот на Република Македонија

195–203

Antonio Jakimovski, Duško Temelkoski

Антонио Јакимовски, Душко Темелкоски

Complex of the Archaeological Sites of Staro Bonče


Комплекс археолошки локалитети Старо Бонче

205–255

Svetla Petrova

Светла Петрова

Unique Roman Corinthian Capital from the ‘Quarries of Trajan’ Near Parthicopolis

Уникатен римско-коринтски капител од „Трајановите мајдани“ на Партикополис

257–269

Adnan Busuladžić


Аднан Бусулаџиќ

An Unpublished Chance Find of a Roman Pharmaceutical/Cosmetics Weighing Scale from the Unrecorded Site of Gradina in Lašva nr. Zenica

Еден необјавен случаен наод на римска фармацевтска/козметичка вага од неевидентираниот локалитет „Градина у Лашви“ кај Зеница

271–284

Dafina Gerasimovska

Дафина Герасимовска

The Nymphaea in the Concept of Roman Profane Buildings in Stobi

Нимфајоните во концепцијата на римските профани градби во Стоби

285–297

Svetla Petrova, Trajče Nacev

Светла Петрова, Трајче Нацев

The Sarcophagus with Amazonomachy from Bargala


Саркофагот со амазономахија од Баргала

299–314

Ванчо Милошевски

Vančo Miloševski

Три колективни наоди од театарот во Скупи

Three Collective Findings from the Theater in Skupi

315–335

Elizabeta Dimitrova


Елизабета Димитрова

The Unpretentious Crypto Avant-Garde or How did the Early Christian Practitioners Envisage Art (Ideological Approach, Concepts, Creation)

Непретенциозната крипто авангарда или како христијаните од раните времиња ја замислувале уметничката креација

337–362

Irena Teodora Vesevska


Ирена Теодора Весевска

Ascending from Blood: Early Christian Architecture, Ancient Theatre and the Cult of the Martyrs

Возвишување низ крв: ранохристијанската архитектура, античкиот театар и култот на мартирите

363–375

Miško Tutkovski


Мишко Тутковски

Paintings in the Old Episcopal Basilica in Stobi – Analysis of the Technical-Technological Characteristics

Сликарството од старата базилика во Стоби: анализа на техничко-технолошките карактеристики

377–403

Ordanče Petrov

Орданче Петров

A Newly Discovered Early Christian Barrel-Vaulted Tomb in Demir Kapija

Новооткриена ранохристијанска гробница со полуцилиндричен свод од Демир Капија

405–425

Христијан Талевски


Hristijan Talevski

Проблемот на рановизантиската населба и прашањата за Средниот век во Стоби – крај или само културен пад и континуитет

The Problem of the Early Byzantine Settlement and the Questions for Stobi During the end of Middle Ages – End or Just a Cultural Decline or Continuity

427–465

Игор Ширтовски


Igor Širtovski

Исар – Жапката – алка во рановизантискиот оптички телеграф од Демир Капија кон Тесалоника, во светлина на најновите истражувања

Isar-Žapka – a Chain in the Early Byzantine Optical Telegraph from Demir Kapija to Thessalonika in the Light of the Latest Research

477–481

Киро Ристов

Kiro Ristov

Маркови Кули Скопје – Источно подградие

Markovi Kuli Skopje – Eastern Suburb

483–512

Duško CvetanovДушко Цветанов

The Significance of the Thermal Springs near the Bansko Village (Strumica Region) in the Medieval and the Ottoman Period - The Fortress Termitsa (Θερμιτζα), the Episcopate Headquarters and the Doljani Market

Значењето на термалните извори кај селото Банско (Струмичко) во средновековието и во османскиот период – тврдината Термица (Θερμιτζα), епископското седиште и Долјанскиот пазар

513–531

Zrinka Mileusnić, Vesna Bikić

Зринка Милеусниќ, Весна Бикиќ

Research Potential of Skopje Fortress for Ottoman Archaeology


Истражувачкиот потенцијал на скопската тврдина за османлиската археологија

533–547

Митја Гуштин

Mitja Guštin

Во твое здравје, мој пријателе!

Cheers to you, my Friend!

549–557

Jane Klekovski


Јане Клековски

The Influence of Roman Pagan Rites in the Contemporary Funerary Rites in the Republic of Macedonia

Влијанието на римските пагански обичаи во современите фунерарни обичаи во Република Македонија

559–572

Elica Maneva

Римски театар Скупи // Roman Theatre Scupi, ed. Antonio Jakimovski (Skopje, 2017)

573–583