ГЛАСНИК СКОПСКОГ НАУЧНОГ ДРУШТВА [V] 1929

item thumbnail
Front matter
Table des matiéres

I. Чланци – I. Articles.

Dr. Балдуин Сариа
Dr. Balduin Saria

Истраживања у Стобима – I. Топографија и историја
Recherches faites à Stobi – I. Topographiе et histoire

1

Dr. Рудолф Егер
Dr. Rudolf Egger

Истраживања у Стобима – II. Градска црква у Стобима
Recherches faites à Stobi – II. La principale église de Stobi

14

Dr. Никола Вулић
Dr. Nicolas Vulić

Iustiniana Prima

45

Dr. Миодраг Грбић
Dr. Miodrag Grbić

Из нумизматичке збирке Историјско–Археолошког Музеја у Скопљу
Le collection numismatique du Musée historico-archeólogique de Skopljé

51

Dr. Ћиро Трухелка
Dr. Ćiro Truhelka

Археолошке белешке из Јужне Србије
Notes archéologique de Serbie du Sud

59

Проф. Никола Окуњев
Prof. Nicolas Okugnev

Грађа за историју српске уметности – 1. Црква Светог Ђорђа у Старом Нагоричину
Eléments pour l’historie de l’art serbe. – 1. L’église Saint Georges au Staro Nagoričino

87

Архит. Жарко Татић
Žarko Tatić Archit.

Базилика у Псачи
La basilique de Psatcha

121

Dr. Филарет Гранић
Dr. Filaret Granić

Приватноправни положај монаха у грчким областима позноримске империје у V и VI веку
Le condition des moines dans les regions greques du Bas-empire aux Vᵉ et VI e s.au point de vue du droit privé romain

131

Проф. Евгеније Ањичков
Prof. Eugène Anitckof

Манихеји и Богумили
Manichéens et Bogomils

137

Проф. Петар Костић
Prof. Petar Kostić

Призренски мутесарифи и валије у 18 и 19 веку
Les moutéçarifi et les valié de Prizren au 18ᵉ et 19ᵉ siècle

157

Глиша Елезовић
Gliša Elezović

Турски споменици у Скопљу
Les monuments turcs à Skoplje

177

Dr. Радослав М. Грујић
Dr. Radoslav M. Groujić

Дрворез Св. Спаса и Св. Богородице у Скопљу
Le sculpture artistique sur bois des églises du Saint Salut et de Notre-Dame à Skopljé

165

Dr. Петар Колендић
Dr. Petar Kolendić

„Ачи и Галатеја“ Џоре Палмотића
Acis et Galatée de Džore Palmotić

203

Dr. Милко Кос
Dr. Milko Kos

О натпису цара Самуила
Inscription de l’empereur Samuil

209

Проф. Делимир Лазаревић
Prof. Delimir Lazarević

Српски дијалекти на Југу у контакту с грчким дијалектима
Les dialects serbes en contact avec les dialects greces, en Serbie du Sud

215

Dr. Петар Скок
Dr. Petar Skok

Из балканске компаративне литературе. – Румунске паралеле „Зидању Скадра“
Parallèles roumains sur “la foundation de Skadar”

221

Проф. Глиша Елезовић
Prof. Gliša Elezović

Турски споменици у Скопљу
Trois monuments turcs à Skopljé

243

Dr. Едмунд Шневајс
Dr. Edmund Schneweiss

Главни елементи самртних обичаја код Срба и Хрвата
Les principaux elements des rites funèbres chez les Serbes et les Croates

263

Dr. Миленко С. Филиповић
Dr. Milenko S. Filipović

Шарлаганџије у Велесу
La fabrication de l’huile d’oeilette à Vélès

283

II. Извештаји о проучавању Јужне Србије на терену.
II. Comptes rendus d’études relatives à la Serbie du Sud et faites sur place.

Милован Кокић

Античко насеље код села Прилепца

295

Dr. Франце Месеснел

Како да се сачува и обнови црква Св. Пантелејмона из 12. века код села Нерези?

299

Александар Дероко

Немањина црква Св. Богородице у Бистрици

305

Dr. Вој. С. Радовановић

Радови етнолошког семинара скопског факултета на проучавању народа Јужне Србије

309

III. Белешке – III. Notes

Атанасије Урошевић

Једна традиција о пореклу Арбанаса

311

Борис Н. Шпора

Нови прилози раду С. Милосављевића: „Бачијање на Шар-планини“

313

Атанасије Урошевић

Читаци

319

IV. Преглед литературе – IV. Chronique littéraire [single file]

Dr. Бранко Гранић

Academie Romaine. Billetin de la Section Historique. Tome XI

321

Dr. Петар Скок

Критиковање Г. Младенова

330

Dr. Перо Слијепчевић

Колонизација у Јужној Србији

340

Dr. Радослав М. Грујић

Др. Д. Ј. Поповић, О Цинцарима

346

Dr. Миленко С. Филиповић

Једна стара књига о Аромунима

348

Dr. Ф. Бајрактаревић

Max Freih. Von Oppenheim, Der Djerid und das Djerid-Spiel

350

Dr. Миленко С. Филиповић

Dr. Leonhard Schultze, Makedonien

352

Dr. Ф. Бајрактаревић

Carl Patsch, Drei bosanische Kultstätten

358

Dr. Миленко С. Филиповић

Владислав Скарић, Српски правосл. народ и црква у Сарајеву

359

Светозар Раичевић

Симо Шобајић, Црногорци

360

Dr. Миленко С. Филиповић

Живко Д. Петковић, Језик наших шатроваца

361

Светозар Раичевић

Dr. Перо Шоћ, Црна Гора

362

Светозар Раичевић

Мићун Павићевић, Црногорци у причама и анегдотама

362

V. Питања – V. Questions diverses

Dr. Тих. Р. Ђорђевић

Калeмљење богиња у старије доба

363